Základné informácie


Názov združenia:  Centrum hendikepovaných plavcov

Skrátený názov združenia: CEHAP

Názov združenia v anglickom jazyku: Center of handicapped swimmers

Sídlo združenia: Vidlicová 28, 831 01  Bratislava, Slovenská republika

Číslo registrácie v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra SR: VVS/1-900/90-52277

IČO: 51209497

DIČ: 2120638333

Bankové spojenie:

IBAN: SK6711000000002948052883

SWIFT: TATRSKBX

POSLANIE ZDRUžENIA


je rozvoj činnosti tak, aby sa fyzická aktivita s rehabilitačným aspektom a športom stala súčasťou zdravého a aktívneho životného štýlu ľudí so zdravotným postihnutím. Nosnou aktivitou je plávanie, ktoré najlepšie spĺňa tento kľúčový aspekt. Združenie sa zameriava na cieľovú skupinu fyzicky a inak postihnutých ľudí. Združenie spája šport a pohybovú aktivitu s aktívnym poňatím života a odstraňovaním spoločenských bariér

Štruktúra


Štruktúra združenia

Občianske združenie Centrum hendikepovaných plavcov je registrované v evidencii občianskych združení Mininsterstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-52277. Orgánmi združenia sú:

a) Členská schôdza združenia ako najvyšší orgán združenia,
b) Predsedníctvo združenia ako výkonný orgán,
c) Predseda združenia a podpredseda združenia ako štatutárne orgány,
d) Kontrolná komisia ako kontrolný orgán združenia,
e) Kontrolór združenia ako najvyšší kontrolný orgán združenia, ak sú splnené podmienky podľa ZoŠ.

Predsedníctvo združenia je výkonný orgán združenia, ktorého členov volia a odvolávajú členovia združenia na členskej schôdzi spomedzi členov združenia. Riadi činnosť združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia. Má 3 členov a je zloené z predsedu združenia, podpredsedu združenia a člena predsedníctva.

Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, pričom každý z nich je oprávnený v mene združenia konať samostatne. Predsedom združenia je Mgr. Svätopluk Pacák, podpredsedom je Ing. Martina Batková.

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, jej členom je Ing. Jana Mikolášková.

Príslušnosť k združeniu

Príslušnosť k združeniu je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Je dobrovoľná, nie je naň právny nárok. Príslušnosť k združeniu je založená predovšetkým prostredníctvom:

a) členstva v združení,
b) registrácie za združenie ako športovej organizácie,
c) iných právnych titulov príslušnosti k združeniu ako športovej organizácie podľa ZoŠ

Vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii  automaticky nevzniká ani nezaniká členstvo v združení.

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH


Slovenský paralympijský výbor
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím
Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovenská plavecká federácia